wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Świat Kobiet ana


Regulamin sklepu internetowego  
 

Sklep internetowy ANA-ŚWIAT KOBIET stanowi część przedsiębiorstwa Anna Wutke-Knieć prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. ANA Anna Wutke-Knieć, 32-626 Jawiszowice ul. Nawsie 52, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 652-136-34-06 oraz numer identyfikacyjny REGON 122947430, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

 

Postanowienia ogólne

§ 1 

Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – F.H.U. ANA Anna Wutke-Knieć, 32-626 Jawiszowice ul. Nawsie 52,  NIP 652-136-34-06, REGON 122947430,  adres mailowy: biuro@firmaana.pl 
2. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem. 
3. Strona Internetowa – strona sklepów: www.firmaana.pl oraz www.sklep-biustonosze.pl 
4. Towar – każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej. 
5. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane. 
7. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę, koszty wysyłki. 
8. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej, 
9. Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.

 

§ 2

1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zasady i warunki sprzedaży towarów ze Strony Internetowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i krajach Unii Europejskiej, a w szczególności zasady i warunki składania zamówień na towary w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny, kosztach i sposobie dostawy, składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupujących będących Konsumentami oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.

 

Zamówienie

§ 3 

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 3 dni robocze od jego otrzymania, jeżeli spełniła łącznie następujące warunki:

1. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy do realizacji zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej.

2. Złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej oraz zgodziła się na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie. 

  Zawarcie umowy 

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

2. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich, nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy. 
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo 
w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Kupującego wyboru Dostawy oraz określeniu formy płatności. 
  

Płatność 
§ 5 

Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. 
a. Płatność tradycyjnym przelewem na konto podane podczas składania zamówienia 
b. Płatność przy odbiorze (nie dotyczy wysyłki do krajów UE) 
c. Gotówka odbiór osobisty - Jawiszowice ul. Nawsie 52.

d. Płatność poprzez system PayU regulamin dostępny na stronie  http://www.payu.pl/sites/default/files/regulaminy_i_pliki/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU.pdf

e. Płatności poprzez system Przelewy24, gdzie operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. - regulamin dostępny  http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

f. Płatności poprzez system PayPal
 

§ 6

Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków pieniężnych do Sprzedającego lub na jego rachunek bankowy.
 

Realizacja zamówienia 
§ 7

Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju i Unii Europejskiej za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedającego. W przypadku wyboru płacę przy odbiorze – zamówienie takowe zostanie zrealizowane w ciągu 1 – 2 dni roboczych.
 

Koszty 
§ 8

Koszty przesyłki Towaru  wskazane w formularzu zamówienia  ponosi Kupujący.

§ 9

Koszty przesyłki Towaru  zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za Towar.
 

Odstąpienie od umowy 
§ 10

1. Kupujący będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania Towaru. Zwracany towar powinien być nieużywany, czysty z metkami i pozbawiony wszelkich zapachów (np. perfum, kremów itp).

2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

3. W celu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Sprzedającego.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru nie jest możliwy, gdy Towar był używany w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu. Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem zawarcia umowy (paragonem lub fakturą VAT) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (załącznik w korespondencji mailowej). W przypadku braku wskazania rachunku bankowego przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje zwrotu należnych pieniędzy w sposób tożsamy do wybranego przez Kupującego sposobu płatności za Towar, a w przypadku braku takiej możliwości zapłata nastąpi za pobraniem przekazem pocztowym. Zwrot należności Sprzedawca dokonuje do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.
 

Wymiana 
§ 11

1. Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny znajdujący się w ofercie Sprzedającego pod warunkami określonymi poniżej.

2. Kupujący może złożyć oświadczenie o wymianie, wysyłając informację na adres email  wskazany na Stronie Internetowej.

3. Do wymiany dochodzi, jeżeli w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Towaru przez Kupującego, Kupujący zwróci Towar uzasadniając przyczynę zwrotu Sprzedającemu. Koszty przesyłki związanej z wymianą pokrywa Kupujący, w tym koszty przesyłki w sytuacji, gdy Sprzedający uzna, iż towar nie podlega wymianie.

4. Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje zwrócony Towar do wymiany, Sprzedawca w terminie 7 dni wysyła wybrany na wymianę przez Kupującego Towar.
 

Reklamacje i gwarancja 
§ 12

Towary są objęte gwarancją producenta. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny.
 

§ 13

1. W przypadku gdy Towar ma wadę/jest niezgodny z umową należy go odesłać do Sprzedającego na adres: Świat Kobiet Ana, ul. Nawsie 52 , 32-626 Jawiszowice wraz ze wskazaniem wady/niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej ceny.
 

Dane osobowe 
§ 14

1. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia  jest Sprzedający tj. F.H.U. ANA Anna Wutke-Knieć.

2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione w sposób wskazany na Stronie Internetowej przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Sprzedającego i usunięcia.

4. Kupujący składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu jego realizacji.
 

Postanowienia końcowe 
§ 15

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów i składanie zamówień oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Na urządzeniu końcowym Kupującego (np. laptop, komputer osobisty, tablet, telefon) zapisywane są pliki (tzw. cookie), które zawierają dane niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, na co Kupujący wyraża zgodę. Kupujący może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby nie akceptowała plików cookie lub informowała o ich przesyłaniu. Niemniej jednak, brak akceptacji plików cookie uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 

§ 16

Formularz Zamówienia i Potwierdzenie rejestracji zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

1.Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


Przejdź do strony głównej